หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                       33  หน่วยกิต

1 ) กลุ่มวิชาภาษา                                                                                  9  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                   9  หน่วยกิต

3 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                    6  หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   9  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

                              แบบปกติ                                                                                                            101  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                            83   หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                              18   หน่วยกิต

แบบสหกิจศึกษา                                                                                    101  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                              85   หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                16  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                6  หน่วยกิต

 

1 ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                 33  หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                           9  หน่วยกิต

GE10001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                      3(3-0-6)

Thai for Communication

GE10002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                3(3-0-6)

English for Communication

GE10003 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป             3(3-0-6)

Reading and Writing English for General Purposes

1.2 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                          9  หน่วยกิต

GE20001 จริยธรรมกับชีวิต                                                                                    2(2-0-4)

Morality and Life

GE20002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                                                             3(3-0-6)

Aesthetics for Life

GE20003 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน                                                   2(1-2-3)

Human Behavior for Self – development

GE20004 การรู้สารสนเทศ                                                                                     2(1-2-3)

Information Literacy

1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                           6  หน่วยกิต

GE30001 วิถีไทย พื้นถิ่นอุดรธานี                                                                        2(2-0-4)

Thai Livings and Udon Thani Identity

GE30002 วิถีโลก                                                                                                      2(2-0-4)

Global Livings

GE30003 กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน                                                2(2-0-4)

Laws for Life and Human Rights

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                  9  หน่วยกิต

GE40001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                                2(1-2-3)

Life and Environment

GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                              2(1-2-3)

Science for Quality of Life

GE40003 การคิดและการตัดสินใจ                                                                       2(1-2-3)

Thinking and Decision Making

GE40004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                               3(2-2-5)

Information Technology for Learning

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                                101 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้    

2.1.1 แบบปกติ                                                                                         83 หน่วยกิต

รายวิชาที่กำหนดให้เรียน ดังนี้

AC10101   การบัญชีการเงิน                                                                                   3(2-2-5)

Financial Accounting

AG01101   พืชเศรษฐกิจ                                                                                          3(2-2-5)

Economic Crops

 

AG01102   เกษตรเชิงระบบ                                                                                    3(2-2-5)

Agricultural System

AG01201   เทคนิคการใช้ดินและน้ำในธุรกิจเกษตร                                  3(2-2-5)

Techniques of Using Soil and Water in Agribusiness

AG01202   การผลิตและธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจ                                            3(2-2-5)

                                                Economic Animal Production and Business

AG01401   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                               3(2-2-5)

Aquaculture

AG02401      ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร                                                     3(3-0-6)

Agro-industry Business

AG03101     ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร                          3(2-2-5)

                  Agribusiness Entrepreneurship Skills

AG03201     การจัดการธุรกิจการเกษตร                                                    3(3-0-6)

Agribusiness Management

AG03301     ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ                                            3(3-0-6)

International Agribusiness

AG03401      การจัดการห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจการเกษตร                                  3(3-0-6)

                  Value Chain Management in Agribusiness

AG03402      นโยบายและแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6)

                  Policy and Strategic Management in Agribusiness

AG04201      เศรษฐศาสตร์เกษตร                                                                           3(3-0-6)

Agricultural Economics

AG04301     เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการเกษตร                                       3(3-0-6)

Managerial Economics in Agribusiness

AG04401   เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร                                                3(3-0-6)

Agricultural Production Economics

AG05201     การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร                                                        3(3-0-6)

Agricultural Marketing Management

AG06401      สถิติธุรกิจเกษตร                                                                                     3(3-0-6)

Agribusiness Statistics

AG07301      การวิจัยทางธุรกิจเกษตร                                                                        3(2-2-5)

Agribusiness Research

AG07401     สัมมนาทางธุรกิจการเกษตร                                                     1(0-3-0)

                                                        Seminar in Agribusiness

AG08301     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 1                 2(120)

Field Training in Agribusiness 1

AG08401   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2      3(250)

                        Field Training in Agribusiness 2

BI01105       ชีววิทยาทั่วไป                                                                                  3(3-0-6)

General Biology

BI01106       ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                                             1(0-3-0)

                        General Biology Laboratory

CH01105   เคมีพื้นฐาน                                                                                        3(3-0-6)

General Chemistry

CH01106   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                                                      1(0-3-0)

                        Laboratory of Basic Chemistry

EC 11101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                                                    3(3-0-6)

Micro-economics 1

EC 11102   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                                                                   3(3-0-6)

Macro-economics 1

EC26401      เศรษฐกิจไทย                                                                      3(3-0-6)

Thai Economy

MA01101   แคลคูลัส1                                                                                         3(3-0-6)

                        Calculus 1

MA01102   แคลคูลัส 2                                                                                        3(3-0-6)

Calculus 2

 

             2.1.2 แบบสหกิจศึกษา                                                                                                          85 หน่วยกิต

รายวิชาที่กำหนดให้เรียน ดังนี้

AC10101   การบัญชีการเงิน                                                                           3(2-2-5)

Financial Accounting

AG01101   พืชเศรษฐกิจ                                                                                  3(2-2-5)

Economic Crops

 

AG01102   เกษตรเชิงระบบ                                                                            3(2-2-5)

Agricultural System

AG01201   เทคนิคการใช้ดินและน้ำในธุรกิจเกษตร                           3(2-2-5)

Techniques of Using Soil and Water

in Agribusiness

AG01202   การผลิตและธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจ                                      3(2-2-5)

                                                        Economic Animal Production and Business

AG01401      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                    3(2-2-5)

Aquaculture

AG02401     ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร                                              3(2-2-5)

Agro-industry Business

AG03101     ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร                  3(2-2-5)

                          Agribusiness Entrepreneurship Skills

AG03201     การจัดการธุรกิจการเกษตร                                            3(3-0-6)

Agribusiness Management

AG03301    ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ                                       3(3-0-6)

International Agribusiness

AG03401    การจัดการห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจการเกษตร                          3(3-0-6)

                          Value Chain Management in Agribusiness

AG03402     นโยบายและแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์

ด้านธุรกิจการเกษตร                                                                   3(3-0-6)

                          Policy and Strategic Management in Agribusiness

AG04201      เศรษฐศาสตร์เกษตร                                                                   3(3-0-6)

Agricultural Economics

AG04301     เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการเกษตร                               3(3-0-6)

Managerial Economics in Agribusiness

AG04401   เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร                                        3(3-0-6)

Agricultural Production Economics

AG05201      การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร                                             3(3-0-6)

Agricultural Marketing Management

 

 

AG06401   สถิติธุรกิจเกษตร                                                                                   3(3-0-6)

Agribusiness Statistics

AG07301     การวิจัยทางธุรกิจเกษตร                                                                     3(3-0-6)

Agribusiness Research

AG07401     สัมมนาทางธุรกิจการเกษตร                                                         1(0-3-0)

                                                        Seminar in Agribusiness

AG08302   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                    1(0-3-0)

Cooperative Education Preparation                                                             

AG08402      สหกิจศึกษาสำหรับธุรกิจการเกษตร                                                  6(720)

Cooperative Education for Agribusiness

BI01105       ชีววิทยาทั่วไป                                                                                      3(3-0-6)

General Biology

BI01106       ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                                                    1(0-3-0)

                        General Biology Laboratory

CH01105   เคมีพื้นฐาน                                                                                            3(3-0-6)

General Chemistry

CH01106   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                                                          1(0-3-0)

                        Laboratory of Basic Chemistry

EC 11101   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                                                                        3(3-0-6)

Micro-economics 1

EC 11102   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                                                                       3(3-0-6)

Macro-economics 1

EC26401      เศรษฐกิจไทย                                                                     3(3-0-6)

Thai Economy

MA01101   แคลคูลัส1                                                                                              3(3-0-6)

                        Calculus 1

MA01102   แคลคูลัส 2                                                                                             3(3-0-6)

Calculus 2

                 2.2) วิชาเอกเลือก                                                                                                                                        

                      2.2.1 แบบปกติ

                                                    ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                           18 หน่วยกิต

                                                    รายวิชาที่กำหนดให้เรียน ดังนี้

AG09201  ภูมิสารสนเทศเกษตร                                                                                            3(3-0-6)  

                                      Agricultural Geo-informatics

AG09202    การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจการเกษตร                   3(3-0-6)

Small and Medium Enterprise Management in Agribusiness

AG09203    ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร                                                                   3(2-2-5)

                                Agricultural Production Factors

            AG09204    การจัดการฟาร์ม                                                                                     3(3-0-6)

Farm Management

AG09301    หลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                        3(3-0-6)

Principles of Sufficiency Economy

AG09302   ปัญหาพิเศษในธุรกิจการเกษตร                                                                          3(2-2-5)

Special Problems in Agribusiness

AG09303   การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร                                                                 2(2-0-4)

Decision Making in Agribusiness

AG09304      หลักสหกรณ์                                                                                                          2(2-0-4)

Principles of Cooperatives

AG09305    สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร                                                                         2(2-0-4)

Information in Agribusiness

AG09306   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจเกษตร                                                            3(3-0-6)

                       Human Resource Management in Agribusiness

AG09307   ธุรกิจปุ๋ยและธาตุอาหารพืช                                                                    3(3-0-6)

Fertilizer and Plant Nutrients Business

AG09308 ธุรกิจสารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช                                            3(3-0-6)

Pesticide and Herbicide Business

AG09401   ธุรกิจอาหารและเวชภัณฑ์สัตว์                                                               2(3-0-6)

Feed and Animal Medical Supplies Business

AG09402  การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง                                                                               3(2-2-5)

Pet Business Management

AG09403    การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                               3(2-2-5)

Quality Assurance in Agricultural Products

AG09404    จริยธรรมทางธุรกิจเกษตร                                                                          3(3-0-6)

Agribusiness Ethics

             AG09405   การตลาดอนาคตสินค้าเกษตร                                                                             3(3-0-6)

Agricultural Future Markets

AG09406    การบริหารผลิตภัณฑ์และราคาในธุรกิจการเกษตร                                    3(3-0-6)

                      Product and Price Management in Agribusiness

AN54304   การเลี้ยงสัตว์ในระบบการเกษตรแบบยั่งยืน                                              3(2-2-5)

Livestock Production in Sustainable Farming System

MK12201 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย                                                                     3(3-0-6)

Distribution Channel Management

MK12401 การบริหารการขาย                                                                                   3(3-0-6)

Sales Management

                      2.2.2 แบบสหกิจศึกษา

                 ให้เลือกเรียนในรายวิชาเช่นเดียวกับแบบปกติไม่น้อยกว่า     16 หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                        6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดย  ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

 

แผนการเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (1หมู่) ระดับปริญญาตรี (รับจาก ม.6 หรือเทียบเท่า)

 

กลุ่มวิชา ภาคเรียนที่ 1/56 ภาคเรียนที่ 2/56 ภาคเรียนที่ 1/57 ภาคเรียนที่ 2/57
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 นก. GE20003 พฤติกรรมมนุษย์               2(1-2-3)

GE30003 กฎหมายเพื่อชีวิต               2(2-0-4)

GE40002 วิทย์ฯคุณภาพชีวิต             1(1-2-3)

GE10003 อ่าน-เขียนอังกฤษ                  3(3-0-6)

GE30001 วิถีไทยพื้นถิ่นฯ                      2(2-0-4)

GE30002 วิถีโลก                                   2(2-0-4)

GE40003 การตัดสินใจ                          2(1-2-3)

GE20001 จริยธรรมกับชีวิต                   2(2-0-4)

GE10002 อังกฤษสื่อสาร                       3(3-0-6)

GE40004 เทคโนฯ สารสนเทศ              3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

1.วิชาเอก

■บังคับ 86 นก.

▲เลือก 15 นก.

 

 

    หมวดเลือกเสรี

เลือก 6 นก.

AG01101 พืชเศรษฐกิจ                      3(2-2-5)

AG03101 ทักษะผู้ฯ                           3(2-2-5)

BI01105 ชีววิทยาทั่วไป                     3(3-0-6)

BI01106 ปฏิบัติการฯ                        1(0-3-0)

MA01101 แคลคูลัส 1                       3(3-0-6)

AG01102 เกษตรเชิงระบบ                     3(2-2-5)

AG03201 การจัดการธุรกิจฯ                  3(3-0-6)

CH01105 เคมีพื้นฐาน                            3(3-0-6)

CH01106 ปฏิบัติการฯ                           1(0-3-0)

MA01102 2 แคลคูลัส                            3(3-0-6)

AG01201 เทคนิคและการใช้ดินฯ          3(2-2-5)

AG01202  หลักการเลี้ยงฯ                     3(2-2-5)

AG05201 หลักการจัดการฯ                   3(3-0-6)

 

 

AC10101 การบัญชีการเงิน                    3(3-0-6)

AG04201 เศรษฐศาสตร์เกษตร              3(3-0-6)

EC11101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1           3(3-0-6)

 

รวม 140 นก. AGxxxxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 AGxxxxx  หมวดวิชาเอกเลือก 3

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (1หมู่) ระดับปริญญาตรี (รับจาก ม.6 หรือเทียบเท่า)

 

กลุ่มวิชา ภาคเรียนที่ 1/58 ภาคเรียนที่ 2/58 ภาคเรียนที่ 1/59 ภาคเรียนที่ 2/59
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33 นก.

GE10001 ภาษาไทยสื่อสาร                              3(3-0-6)

GE20004 การรู้สารสนเทศ                              2(1-2-3)

GE20002 สุนทรียภาพ                         3(3-0-6)

GE40001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม             2(1-2-3)

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต

ประกอบไปด้วย

·    วิชาแกน…….หน่วยกิต (ถ้ามี)

    หมวดเลือกเสรี

เลือก 6 นก.

AG03301 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ     3(3-0-6)

AG08301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ             2(120)

EC26401 เศรษฐกิจไทย                                    3(3-0-6)

AG04301เศรษฐศาสตร์การจัดการฯ     3(3-0-6)

AG07301วิธีวิจัยทางธุรกิจฯ                 3(3-0-6)

EC11102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1        3(3-0-6)

AG01401 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      3(2-2-5)

AG02401 ธุรกิจอุตสาหกรรมฯ       3(3-0-6)

AG03401 การจัดการห่วงโซ่ฯ        3(3-0-6)

AG06401 สถิติธุรกิจเกษตร            3(3-0-6)

AG07401 สัมมนาธุรกิจเกษตร       1(0-3-0)

AG03402 นโยบายและแผนฯ             3(2-2-5)

AG04401 เศรษฐศาสตร์การผลิตฯ     3(2-2-5)

AG08401 การฝึกประสบการณ์ฯ 2       3(250)

รวม 140 นก. AGxxxxx หมวดวิชาเอกเลือก AGxxxxx หมวดวิชาเอกเลือก AGxxxxx หมวดวิชาเอกเลือก

 

 

Advertisements