• ตัดสินประกวดภาพถ่ายและวางยุทธ์ศาสตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.หนองบัวลำภู

  0 standard
 • ร่วมกับ UBI วางกลยุทธ์การตลาด SME อุดรธานี

  0 standard
 • นิทรรศการภาพถ่ายแมลง อ.ดนัย

  0 standard
 • รับเชิญเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำการนำเสนอผลงานอาชีพนักเรียน

  0 standard
 • นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ.สระบุรี

  0 standard
 • โครงการอบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

  0 standard
 • ปลูกพืชเมืองหนาว ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

  0 standard
 • ส่งเสริมการเลี้ยงปลา โดยนักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตร

  0 gallery
 • ได้รางวัลแข่งขันจัดตู้ปลา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  0 standard
 • ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ

  0 standard